Colofon:
De Historische Vereniging Bergambacht is opgericht op 22 juni 2006 en gevestigd te Bergambacht. De vereniging omvat de voormalige gemeenten Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude en Zuidbroek.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24406167.
IBAN NL04RABO0131799800 t.n.v. van de Historische Vereniging Bergambacht te Bergambacht.

De vereniging heeft ten doel:
a. het bevorderen van de beoefening van de historie en alles wat daarmede verband houdt;
b. het stimuleren van behoud en bescherming van historische bebouwing, monumenten en objecten van geschiedenis en kunst.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het een kalenderjaar met inachtneming van een termijn van ten minste vier weken.
De contributie bedraagt € 18,- per jaar. Secretariaat Westeinde 27, 2825 AJ Berkenwoude E-mail secretariaat: secretariaat@historischeverenigingbergambacht.nl

Bestuur:
Booij ter Haar, voorzitter en contact adverteerders, tel. 384883, booijterhaar@online.nl

Dirk van der Wouden, secretaris/penningmeester , tel. 362791, d.vanderwouden@planet.nl

Roel Botter, redactie, tel. 352207, roel1000@gmail.com

Erik Bodenstaff, lid, contact Bergambacht, tel. 352852, erikbodenstaff@gmail.com

Huig Markus, lid, contact Berkenwoude, tel. 362690, h.markusvisser@hotmail.com

Cees Dubbeldam, lid, contact Ammerstol, tel. 351951, ceesdubbeldam@hetnet.nl

Website:
www.historischeverenigingbergambacht.nl

Redactie:
Kastanje 2, 2861 VZ Bergambacht, tel. 352207. Email: redactiehvb@outlook.com

© De auteursrechten berusten bij de Historische Vereniging Bergambacht.