E-mail: secretariaat@historischeverenigingbergambacht.nl

De contributie bedraagt € 18 per jaar.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een jaar en wordt stilzwijgend verlengd.

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden aan het einde van een kalenderjaar met inachtneming van een termijn van ten minste vier weken.

Aanmeldingsformulier downloaden : klik hier