Inleiding
Zowel bij historisch als bij genealogisch onderzoek speelt het Internet een steeds grotere rol bij het vergaren van informatie. Die informatie kan bestaan uit 'harde' gegevens dat wil zeggen data die gebruikt kan worden voor het onderzoek waarmee men bezig is. Maar ook 'zachte' gegevens zoals waar bevinden zich bijvoorbeeld de archieven en wat kan ik er in aantreffen.
Wanneer men gebruik wil maken van de informatie, die op Internet beschikbaar is, is het in ieder geval raadzaam om daarmee kritisch om te gaan. In de eerste plaats is er nogal veel kaf onder het koren en in de tweede plaats zal men niet moeten vergeten om de bronvermelding te noteren. Vooral het laatste levert nog al eens problemen op, omdat er vele privé sites zijn die na enige tijd verdwijnen. Een bronverwijzing naar een website moet dan ook vermeden worden. Een correcte bronverwijzing dient bijvoorbeeld een boek te zijn, waarbij de auteur, volledige titel, plaats en jaar van uitgave en het bladzijdennummer of een verwijzing naar een archiefbron waarbij duidelijk de archiefbewaarplaats, het desbetreffende archiefbestand en inventarisnummer worden vermeld.
 
Archieven in Nederland (www.archieven.nl )
Op deze website treft u van meer dan 40 archiefdiensten de archiefoverzichten, inventarissen, en nadere toegangen aan. Daarnaast ook de adressen van historische verenigingen in Nederland.
 
Burgerlijke stand in Nederland
(
www.genlias.nl )
Sinds enige jaren zijn vele vrijwilligers bezig om de registers van de burgerlijke stand in een database in te voeren. Vele provincies zijn al een heel eind op weg. De provincie Zuid-Holland loopt nog achter, maar de verwachting is dat over enige jaren alles is ingevoerd. Het is een uniek systeem wat in de wereld nog geen navolging heeft gekregen.
Op GenLias treft men in principe de registers van geboorten, huwelijken en overlijden aan. Er zijn ook nog registers van ondertrouw en echtscheiding.
Men heeft zich in eerste instantie bezig gehouden met het invoeren van alle huwelijken. Daarna volgen de registers van overlijden en geboorten. De registers van overlijden zijn na 50 jaar openbaar, de huwelijken na 75 jaar en de geboorten na 100 jaar. In blokken van 10 jaar worden ze vrijgegeven.
Op basis van de huwelijken kan men bijvoorbeeld vrij snel een stamreeks opbouwen. Het grote voordeel is dat alle registers bereikbaar zijn. Dus ook die uit andere provincies. Onze voorouders waren veel mobieler dan men wel eens denkt.
Een nadeel is wel dat GenLias werkt met uitreksels. In de originele registers treft men veel meer gegevens aan, zoals beroepen, getuigen e.d. Toch is het een belangrijk hulpmiddel bij het historisch en genealogisch onderzoek.
 
Groenehart Archieven (
www.samh.nl)
Sinds enige jaren zijn alle archieven van de Krimpenerwaard overgebracht naar het Streekarchief Midden-Holland te Gouda. Een uitzondering hierop is het archief van het voormalige Hoogheemraadschap Krimpenerwaard dat nu is ondergebracht bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Op de beginpagina is in het midden een kaartje opgenomen dat inzicht geeft over de plaatsen die onder de noemer Groenehart Archieven zijn samengebracht.
In een linkerkolom zijn een aantal onderwerpen vermeld die nader uitgewerkt zijn en waar men informatie aan kan ontlenen.
Men is druk doende om allerlei archiefbestanddelen door middel van indexering toegankelijk te maken. Wel zal men moeten leren om in deze bestanden te zoeken. Enige oefening en het lezen van de aanwijzingen bieden in dit opzicht uitkomst.
 
Hollandse Genealogische Databank
(
www.hogenda.nl )
Deze databank is een initiatief van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht' te Rotterdam en is sinds 1 september vorig jaar operationeel.
Men treft er een grote hoeveel informatie aan zoals uitgewerkte kwartierstaten, genealogieën, stamreeksen en bewerkte archiefbronnen. Deze databank zal binnenkort 1.500 artikelen met een geschatte omvang van 50.000 bladzijden tekst omvatten. Het initiatief wordt zo zeer gewaardeerd dat het financieel wordt ondersteund door het Erfgoedhuis te Delft.
Omdat de informatie volledig wordt aangeboden door middel van een zeer eenvoudige, begrijpelijke toegang verheugt het zich in enorm succes.
U kunt bijvoorbeeld vrijwel direct zien of er al een stamboom van uw familie is gepubliceerd. Zo ja, dan kunt u het artikel direct opvragen. U kunt het zelfs desgewenst downloaden.
De databank bestaat uit een openbaar gedeelte en een besloten gedeelte. Het besloten gedeelte is alleen toegankelijk voor de leden van de vereniging.
 
Krimpenerwaardse Geslachten
(
www.xs4all.nl/~hunter)
Op deze site treft u de oudste generaties aan van ruim 180 geslachten uit de Krimpenerwaard. Alleen de gegevens van voor 1700 zijn verwerkt, omdat over het algemeen na 1700 informatie op basis van de bewaard gebleven doop- en trouwboeken (tot 1812) en daarna de burgerlijke stand vrij gemakkelijk zelf te vergaren valt. U kunt daarvoor terecht op het Streekarchief Midden-Holland te Gouda.
 
Wat, was, waar
(
www.watwaswaar.nl)
Onder deze wat cryptische titel vindt u een databank, waarop onder andere de kadastrale kaarten en minuutplans, die zijn samengesteld gedurende de jaren 1811-1832, en de zogenaamde Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels, zijn geplaatst. De OAT geeft een overzicht van alle kadastrale percelen met wie de eigenaar of gebruiker was, de grootte, waarde, gebruik etc., opgesteld in 1832.
Het navigeren op deze website is soms lastig, maar met enige oefening lukt het om de gezochte informatie goed in beeld (inzoomen en contrast bijstellen) te krijgen.
De OAT van Ammerstol, Berkenwoude (secties A, B, C), Bergambacht (secties A, B, C) en Zuidbroek kunnen dus ingezien worden. Natuurlijk is de OAT ook in te zien op het Streekarchief Midden-Holland te Gouda.
De huidige kadastrale nummers zijn door splitsing van percelen en dergelijk over het algemeen niet meer gelijk aan die van 1832. Maar aan de hand van de minuutplans kan men heel vaak het eigen perceel terugvinden. Op de minuutplan staat de eventuele sectie en kadastrale nummer. Aan de hand van dit nummer kan men dan in de OAT opzoeken wie bijvoorbeeld de eigenaar was in 1832.