Privacy verklaring “Historische Vereniging Bergambacht”

Dit is de privacyverklaring van de Historische Vereniging Bergambacht”,  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24406167, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons als verwerkingsverantwoordelijke. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretariaat@historischeverenigingbergambacht.nl

Wat bedoelen we met persoonsgegevens en de verwerking daarvan.
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een persoon direct of indirect te identificeren, zoals bijvoorbeeld namen, postadressen, telefoonnummers, e-mailadressen, foto's of andere gegevens over deze persoon. Verwerking is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan; bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.
Hoe komen we aan uw gegevens.

 • Wanneer u die rechtstreeks aan ons geeft (bijvoorbeeld als u proactief contact met ons opneemt, doorgaans bij lezingen per telefoon of e-mail; en/of waar we contact met u opnemen, per telefoon ofwel per e-mail; 
 • Wanneer we meer over u te weten komen op basis van gegevens die ons worden verstrekt of via openbare bronnen;
 • Wanneer u het ingevulde aanmeldingsformulier (te downloaden van de website) aan ons opstuurt.

Verwerking van persoonsgegevens.
Indien van toepassing voor het doel van de gegevensverwerking worden de volgende gegevens verwerkt:  Geslacht, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en email adres.
Wij gebruiken deze gegevens in het algemeen om contact met u op te nemen of te onderhouden en mogelijk ook om:

 • Ons verenigingsblad bij u te bezorgen of per post toe te sturen;
 • Te verwerken in onze administratie en voor archief doeleinden;
 • Aankopen te verrichten;
 • Digitale berichten te versturen, waaronder persberichten;
 • Informatie te verstrekken via sociale media, zoals Facebook;
 • Onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de met u gesloten overeenkomsten;

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doelen, of om te voldoen aan de wettelijke (bewaar)verplichtingen.
De grondslag voor de verwerking van deze punten betreft meestal  “uitvoering van de overeenkomst”  en soms “toestemming” van de betrokkene”. Voor het verkrijgen van uw uitdrukkelijke  toestemming is de Vereniging wettelijk verplicht u een  toestemmingsverklaring te laten ondertekenen.
Cookies
De website van de Vereniging maakt geen gebruik van cookies.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Vereniging met u heeft. Denk hierbij aan postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten uw gegevens verwerken moeten deze derden uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. Wij treffen zelf ook de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen.
Verder kunnen de genoemde persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen ook aan derden verstrekt worden wanneer dit:

 • Noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • Noodzakelijk is ter bescherming van een vitaal belang van u.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacy verklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen Privacyverklaring hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende Privacy verklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van de Privacy verklaring
De Vereniging past haar Privacy verklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Secretaris
E-mail:                secretariaat@historischeverenigingbergambacht.nl
Telefoonnummer: 0182 362791

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.